Warning: error_reporting() has been disabled for security reasons in /cphome/nxt10395/feliciamegirja.hu/wp-includes/load.php on line 501

Warning: error_reporting() has been disabled for security reasons in /cphome/nxt10395/feliciamegirja.hu/wp-content/themes/Divi/core/components/Logger.php on line 147
Adatkezelési tájékoztató | MKM Szél Felícia

A Felícia
megírja című honlapon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. A
Szabályzat célja

A
jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az M. Kiss Milánné Szél Felícia
(„Tulajdonos”) által működtetett Felícia megírja című honlapon alkalmazott
adatvédelmi és – kezelési elveket és a Tulajdonos adatvédelmi és – kezelési
politikáját, amelyet a Tulajdonos magára nézve kötelező erővel ismer el.

Jelen
szabályok kialakításakor a Tulajdonos különös tekintettel vette figyelembe a
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és
közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi
feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény
kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit,
illetőleg az „ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.

A
jelen Szabályzat célja, hogy a Tulajdonos által nyújtott szolgáltatások minden
területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy
lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen
a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi
feldolgozása során (adatvédelem).

2.
Fogalom meghatározások

Személyes
adat
: a
meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba
hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy
több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatállomány: az egy
nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelés: az alkalmazott
eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása;

Adatkezelő: M. Kiss Milánné
Szél Felícia (1111 Budapest, Karinthy út 27.)

Adatfeldolgozás: az adatkezelési
műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

Adatmegsemmisítés: az adatokat
tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: a Személyes
adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra
hozatal: a Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozó: az a
természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok
feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok
felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Automatizált
adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi
feldolgozás
: a
következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált
eszközökkel hajtják végre:

  • az adatok
    tárolása,
  • az adatokkal
  • végzett logikai
    vagy
  • aritmetikai
    műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;

Felhasználó: az a
természetes személy, aki a Tulajdonos honlapján regisztrál.

3. A
kezelt Személyes adatok köre

3.1.
A Felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, név, telefonszám,
számlázási és kézbesítési cím.

3.2.
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a
Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás
igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a
technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan
rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – törvény által kötelezővé
tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az
Adatkezelő fér hozzá.

4. Az
Adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1.
Az Adatkezelésre a www.feliciamegirja.hu internetes oldalon található
internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló
nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók
kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt
Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes
hozzájárulása.

4.2.
Az Adatkezelés célja a www.feliciamegirja.hu URL alatt elérhető termékek és szolgáltatások
nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges
megadandó Személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál
található.

4.3.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. 3.2. pont) célja a Tulajdonos
internetes oldalán keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a
személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés,
az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak
védelme.

4.4.
Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő
célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy
hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem
rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása
esetén lehetséges kizárólag.

4.5.
Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail
címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail
címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra
tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő
mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet
regisztrálta.

5. Az
Adatkezelés elvei

5.1.
A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és
feldolgozni.

5.2.
A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és
attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

5.3.
A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell
felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

5.4.
A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett
Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi
lehetővé.

5.5.
Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált
adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy
jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan
hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

6. A Tulajdonos által alkalmazott
adatvédelmi irányelvek

6.1.
A Felícia megírja szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül
szükséges Személyes adatokat a Tulajdonos az érintettek hozzájárulása alapján,
és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.2.
A Tulajdonos, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat
az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi
elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Az
adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez
az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az
érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot
semmilyen formában nem tartalmazhat, valamint további kivételek a jelen
szabályzat 10.3 pontjában foglalt adattovábbítási esetek. További kivételt
jelent a számlázáshoz és a kézbesítéshez szükséges adatok harmadik félnek – a
számlát kiállító és elektronikusan tároló számlázz.hu-nak, és a termékeket
kézbesítő GLS-nek vagy MPL-nek – való továbbítása.

6.3.
A Tulajdonos bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés,
jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos
gyanúja miatt a Tulajdonos érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának
veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az
érintett Felhasználó elérhető adatait.

6.4.
A Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználói bármely Személyes
adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és
egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel
módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben,
amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a
Tulajdonos felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.
Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő
jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és
arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az
Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály
rendelkezik a már létező Adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az
adat felvételéről.

6.5.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Tulajdonos az
eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a
Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását
megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást
megtiltsa.

6.6.
A Tulajdonos mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a
jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja,
tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés
útján tájékoztatja. A Tulajdonos kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem
érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező
adatszolgáltatást megtagadja.

6.7.
A Tulajdonos kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról,
megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja
azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt,
illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet,
akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak
felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

6.8.
Ha a Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes
adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő
helyesbíti.

6.9.
A Tulajdonos mint Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha

(i)
annak kezelése jogellenes;

(ii)
a Felhasználó Személyes adatának törlését kéri;

(iii)
a Személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem
orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

(iv)
az Adatkezelés célja megszűnt, vagy a Személyes adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt;

(v) a
Személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

6.10.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt
kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a
törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat
kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a
Személyes adat törlését kizárta.

6.10.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet,
továbbá mindazokat értesíteni kell, akik részére korábban a Személyes adatot
Adatkezelés céljára továbbításra került. Az értesítés az Adatkezelő mellőzheti,
ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a

Felhasználó
jogos érdekét nem sérti.

6.11.
Ha a Tulajdonos, mint Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül
írásban tájékoztatja a Felhasználót a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól, továbbá arról, hogy az
Adatkezelő határozatával szemben a bírósághoz ill. a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

7. Az
Adatkezelés időtartama

7.1.
A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad,
amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem
iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének)
beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat
használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve
rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó
regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni,
ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén
jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

7.2.
A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a
Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek a
Tulajdonos, mint Adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban
nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés
megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a
szolgáltatásigénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat,
hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat (pl.: árverés,
ranglista) nem tud majd igénybe venni. A Személyes adatok törlésére, az erre
irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

7.3.
A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok
a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából
indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Tulajdonos biztosítja,
hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes
adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem
kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott
hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt
követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

8.
Rendelkezés Személyes adatokkal

8.1.
Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése
iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben
kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon
található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható le.

8.2.
Egyes Személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt
tartalmazó oldalon történő módosítással is.

8.3.
Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően
a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9.
Adatfeldolgozás

9.1.
A Tulajdonos külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt
Személyes adatokat maga dolgozza fel.

9.2.
A honlap látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás
igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok
kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem
alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható:
http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

9.3.
A honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing
egy olyan funkció, amelynek segítségével a honlap azoknak a felhasználóknak,
akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg,
miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód
cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A honlapot felkereső
felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google
adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken:
http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és
https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó
letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre
szabott ajánlatok a honlaptól.

11.
Hírlevél, DM tevékenység

11.1.
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és
kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb
küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus
levélcím) megkeresse.

11.2.
Az Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat
ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes
adatait kezelje.

11.3.
A Tulajdonos nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és
indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az
esetben a Tulajdonos minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes
adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a
Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre
kattintva.

11.4.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a
hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

a. az adatgyűjtés ténye,

b. az érintettek köre,

c. az adatgyűjtés célja,

d. az adatkezelés időtartama,

e. az adatok megismerésére jogosult lehetséges
adatkezelők személye,

f. az
érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

11.5.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (telefonszám)
dátum, időpont.

11.6.
Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

11.7.
Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push
üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális
információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

11.8.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló
nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

11.9.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes
adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával. 11.10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak
ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.

11.11.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. §
(1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A
reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a
hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő
személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban
rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló
nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és
harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával
adható át.

12.
Adattovábbítás lehetősége

12.1.
A Tulajdonos, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére
álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak
továbbítani, amely Adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági
kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó
következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

12.2.
Amennyiben a Tulajdonos a www.feliciamegirja.hu oldalon található
tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben
harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat, ezen
harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul
átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás kizárólag a már regisztrált
Felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen
Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és
adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

13.
Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

13.1.
A Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot
egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

Az
Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő
módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A
szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott
adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük
kikérésére nincs szükség.

14. A
Felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal
kapcsolatosan

14.1.
Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Tulajdonostól, mint
Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére (1117 Budapest Mátyás
király u. 16.) küldött ajánlott vagy tértivevényes – ajánlott levélben, illetve
a felicia@feliciamegirja.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek.
E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint
hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A
tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt
adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az
esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő
tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy
kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

14.2.
Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított
legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles
tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést
követő első munkanapot kell tekinteni.

14.3.
A kezelt Személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról ill. a törlésről az
érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az
adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

14.4.
A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatának Adatkezelése ellen,

a) ha
a Személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, a Személyes
adatot átvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

b) ha
a Személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c)
törvényben meghatározott egyéb esetben.

A
Tulajdonos, mint Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja,
annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót
írásban tájékoztatja.

Ha a
Tulajdonos az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
Adatkezelést – beleértve a további Adatfelvételt és Adattovábbítást is –
megszünteti, és a Személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá
az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett Személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha a
Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a
jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a
határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Tárhely-szolgáltató

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

Nextserver Kft.

Elérhetőség: 6722 Szeged, Mérey utca 12. e-mail: info@nextserver.hu,

Internetes elérhetősége: https://nextserver.hu/

Adatkezelési nyilatkozata: https://nextserver.hu/privacy-policy/

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a a  GDPR  6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

Könyvelési feladatok, számlázás

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Ügyfélszolgálat, könyvelési feladatok, számlázás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

– KBOSS.hu Kft. – számlázó rendszer

Elérhetőség: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b
Internetes elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/szamla/kapcsolat

Adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, Számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, számlázással, kifizetéssel kapcsolatos adatok.

4. Az érintettek köre: A weboldalon megrendelést leadó valamennyi érintett. 

5. Az adatkezelés célja: A weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos ügyfélszolgálati munka elvégzése, valamint a törvényi előírások alapján számla kiállítása/könyvelési feladatok elvégzése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19.  cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően  az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az  adatokat. Regisztrációt nem igénylő vásárló esetén a vásárlást követő 30 nap elteltével kerülnek törlésre az adatok.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a  GDPR  6.  cikk  (1)  bekezdés  c)  pontja,  illetve  az elektronikus   kereskedelemi   szolgáltatások,   valamint   az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

8. Az érintett jogai: 

a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,  

b. Ön  jogosult  arra,  hogy  az  adatkezelőtől  visszajelzést  kapjon,  hogy  a személyes  adatainak  kezelése  folyamatban  van-e,  illetve  hozzáférhet  az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz. 

c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.  

d. Ön  jogosult  arra,  hogy  kérésére  az  adatkezelő  indokolatlan  késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait. 


Hírlevélküldés, valamint reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail üzenet) küldése

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: hírlevelek, valamint reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek kiküldése az érintetteknek.

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

SalesAutopilot Kft.

Elérhetőség: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33, félemelet 4-5.,

Internetes elérhetősége:  https://www.salesautopilot.hu/

Adatkezelési tájékoztató: https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesi-tajekoztato/

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, e-mail cím.

4. Az érintettek köre: A hírlevélre, valamint reklámot tartalmazó elektronikus üzenetekre feliratkozott valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: az érintett által igényelt hírlevél, valamint reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek kiküldése.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, a  GDPR  6. cikk (1) bekezdés a)  és f) pontja, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.  évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Hírlevelekkel, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldésével kapcsolatban bővebb információ lejjebb található (HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG).

CÍMZETTEK, AKIKKEL A SZEMÉLYES ADATOKAT KÖZLIK (ADATTOVÁBBÍTÁS):

Online fizetés

1. A Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés

2. Címzett megnevezése és elérhetősége: 

– OTP Bank Nyrt., elérhetőség: https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kapcsolat

Adatkezelési tájékoztató: https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási adatok, név, e-mail cím

4. Az érintettek köre: A weboldalon fizetést választó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart. 

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.

8. Az érintett jogai: 

a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 

b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi  információhoz.

c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 

d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.


COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1. Az itt használt cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

Süti típusa: Munkamenet sütik (session)
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
Kezelt adatkör: connect.sid

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az  Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Sütik (Cookie-k) törlése az alábbi böngészők esetében a melletük jelölt linken található információ szerint.

Figyelem: a lejjebb jelölt böngészők -emellett az olyanok is, melyek még kevésbé ismertek, vagy akár a jövőben kerülnek piacra- folyamatosan frissülnek, ezért javasolt a szolgáltató felkeresése az aktuális beállítási lehetőségek felmérésére, valamint adatvédelmi irányelveik megismerésére! 

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Safari (iOS rendszerek): https://support.apple.com/hu-hu/HT201265


Sütiket kezel még:

Google: https://policies.google.com/technologies/cookies

Facebook: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

15.
Jogérvényesítési lehetőségek

15.1
A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi
V.tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes
adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C; postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.).

Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő az felicia@feliciamegirja.hu e-mail címen.

Budapest, 2018. 09. 22.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com